Vintage 80s Navy Nylon Varsity Jacket - S – OMNES

Vintage 80s Navy Nylon Varsity Jacket - S

  • Sale
  • Regular price $35.00


Pit to pit - 22”

Length - 24”